Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP)

Kredyt przeznaczony jest na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

3) paliwa na cele rolnicze,

4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

7) pasz objętościowych,

 

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW
2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

 

Maksymalne kwoty kredytu:

100 000 zł – dla gospodarstwa nie większego niż 50 ha

200 000 zł – dla gospodarstwa powyżej 50 ha i nie większego niż 100 ha

400 000 zł – dla gospodarstwa powyżej 100 ha

 

Oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę wynosi 2% w skali roku, pozostała część jest dopłacana przez ARiMR;

Kredyt płynnościowy może być udzielany do 31 grudnia 2023 r. bądź do wyczerpania puli dopłat z ARiMR.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty w  naszych placówkach.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!